Home » 2017 » December » 23 » Perihal Piala Dunia 2018
8:42 PM
Perihal Piala Dunia 2018

Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx Futbxl lok 2018 FIFA World Cup ca pen futbxl lok khrang thi 21 kar k haengk han futbxl nanachati rxb rxng chna leis sung cad k hun doy thim chati k hxng p huchay ni s makhm s machik k hxng fif̀a mi kah nd ca cad k hun thi prathes ras seiy tangtae wan thi 14 mit hunayn t hung wan thi 15 krkdakhm ph.S . 2561 H langcak thi prathes di rab s iththi kar pen ceap̣haph ni wan thi 2 thanwakhm ph.S . 2553 Sung ca penkar k haengk han futbxl lok khrang raek ni yurop tang tae piph. S . Thangh md tae h nung ni s t han thi cad ngan s nam kila xyu ni yurop ras seiy tawantk k hxng theu xkk hea xu ral pheu ̀x h i wela ni kar deinthang s amart h cadkar di kar k haengk han rxb s udthay ca mi thim chati 32 thim sung rwm t hung 31 thim thi kah nd p h̀an kar k haengk han thi mi khuns mbati laea thim ceaban thi mi khuns mbati doy xatnomati cak 32 thim 20 thim ca klab ma tha p hl ngan di xyang t̀x neu ̀xng h lang thawr na men t̒ c hbab l̀as ud ni pi 2014 rwm t hung kar pkp̂xng yexrmni laea thim deiyw ni brasil thi k hea r̀wm ni thuk run ni k hna thi xis laend̒ laea panama kar prakt̩ taw khrang raek ni futbxl lok ca mi kar k haengk han thangh md 64 khrang ni 12 s t han thi sung tang xyu ni 11 meu xng rxb s udthay ca mi k hun ni wan thi 15 krkdakhm thi krung mxs ko thi s nam kila Luzhniki Stadium p hu chna kar k haengk han futbxl lok ca mi s iththi̒ rab t hwy FIFA Confederations Cup 2021

Pen khrang raek ni prawatis as tr k hxng FIFA World Cup prathes thi mi s iththi̒ thangh md - s makhm fif̀a 209 h aeng thi t huk tad s iththi̒ doy xatnomati ceap̣haph ras seiy - k hea s u krabwnkar khadleu xk simbabwe laea xindoniseiy t huk tad s iththi̒ k̀xn thi ca len maetch raek k hxng phwk k hea ni k hna thi kib laea kho so wo p hu k hea r̀wm FIFA meu ̀x wan thi 13 phvs ʹp̣hakhm 2016 h langcak thi mi khuns mbati k̀xn tae k̀xn thi ca reim khadleu xk ni yurop k k hea s u kar k haengk han s t han thi ni kar k haengk han t huk cads rr h i kab p̣hakhphun thwip dwy kar cads rr mi peliynpaelng cak futbxl lok 2014 kem khuns mbati raek reim k hun ni meu xng Dili, Timor Leste ni wan thi 12 minakhm 2015 sung pen s ̀wn h nung k hxng khuns mbati k hxng AFC laea mi khuns mbati ni kar khadleu xk thi Konstantinovsky Palace ni Strelna, Saint Petersburg meu ̀x wan thi 25 krkdakhm 2015 wela 18:00 N. Tam wela thxngt hin (UTC) 3) cak prathes thi s ams ib s xng prathes mi s iththi̒ k hea r̀wm kar k haengk han futbxl lok 2018 rxb 20 prathes di k hea r̀wm kar k haengk han ni pi 2014 thi p h̀an ma xis laend̒ laea panama mi khuns mbati pen khrang raek pi t hung futbxl lok thim xu ̀n «thi klab ma h langcak mi kar k haengk han xyang kxy s am khrang dikae xiyipt̒ klab mar xb rxng chna leis h langcak thi di k hea r̀wm kar k haengk han khrang s udthay meu ̀x piph. S . 2533 Morxkko sung pen khuk haeng ni pi 2541; peru klab ma h langcak 36 pi (2525); (den mar k xis laend̒ laea s widen) laea s i prathes xah rab (xiyipt̒ morxkko sa xudi xa rbeiy laea tuniseiy) mi khuns mbati h emaas m s ah rab kar k haengk han rxb ching chna leis ni pi 2545 futbxl lok. Prathes thi michu ̀xs eiyng thi mi p h̀an kar khadleu xk rwm t hung chaemp̒ s i s may k hxng xitali (pen khrang raek nab tang tae piph. S . 2501) Laea thim thi tha pratu thi s am ni pi 1985 thi prathes nethexrlaend̒ s i khrxng chaemp̒ thwip lm h elw thi ca mi khuns mbati: 2017 Xaefrika t hwy k hxng s h prachachati chna khaemexrun, s xng khrang kho pa xmerika chaemp̒ laea 2017 Confederations Cup wing k hun chili 2016 p hu chna t hwy h aeng s h prachachati h aeng s h prachachati niwsilaend̒ laea 2017 CONCACAF t hwy thxng chaemp̒ s h rat hxmerika pen khrang raek nab tang tae phs . 2529) Xik s ay phanthu thi mi khuns mbati den khu x kana laea xi wx ri kho s t̒ sung thang khu di thakar k haengk han s am khrang k̀xn h ka ni Perihal Piala Dunia 2018

Views: 181 | Added by: Dwijaya | Tags: Sepakbola, Kompetisi, Kejuaraan | Rating: 0.0/0
Total comments: 0