Home » 2016 » October » 28 » Dins̄x khụ̄x xarị?
6:32 AM
Dins̄x khụ̄x xarị?

Dins̄x pĕn kherụ̄̀xng k̄heīyn læa p̣hāph wād thī̀ thả deim k̄hx ngk rā fịth̒ bris̄uthṭhi̒ (tạwxỳāng Staedtler Pensil Terbaik Untuk Anak) kār k̄heīyn ca krathả doy kār k̄hūd fịth̒ lng bn s̄ụ̄̀x xỳāngrịk̆tām, krā fịth̒ bris̄uthṭhi̒ mī næwnôm thī̀ ca thảlāy dị̂ xỳāng ng̀āydāy x̀xn keinpị thảh̄ı̂ keid p̄hl s̄kprk meụ̄̀x s̄ụ̄̀x t̄hū d̂wy mụ̄x k̄hxng khuṇ læa dị̂ rạb nı mụ̄x k̄hxng khuṇ s̄kprk cạd k̄hụ̂n meụ̄̀x pherāa mạn s̄r̂āng læ̂w mī s̄̀wnp̄hs̄m k̄hx ngk rā fịth̒ kạb din pheụ̄̀x h̄ı̂ xngkh̒prakxb thī̀ yāk nxkcāk nī̂ xngkh̒prakxb k̄hxng s̄̀wnp̄hs̄m thī̀ t̄hūk h̄̀x d̂wy kradās̄ʹ h̄rụ̄x mị̂

Ilustrasi Tips Mengenali Pensil Yang Berkualitas Baik

kār chı̂ s̄ār takạ̀w læa krā fịth̒ reìm nı s̄mạy krīk borāṇ thậng s̄xng h̄ı̂ p̄hl k̄hxng lāy s̄ên s̄ī theā krā fịth̒ mæ̂ ca pĕn s̄ī dả lĕk «n̂xy «krā fịth̒ pĕn xỳāng māk thī̀ mị̀kh̀xy dị̂ chı̂ cnkrathạ̀ng t̀x mā nı 1564 phb ẁā mī cảnwn māk k̄hx ngk rā fịth̒ bris̄uthṭhi̒ Borrowdale h̄ubk̄heā nı k̄het thales̄āb thāng txn h̄enụ̄x k̄hxng pratheṣ̄ xạngkvs̄ʹ mæ̂ẁā mạn ca dūh̄emụ̄xn t̄h̀ānh̄in ræ̀ ṭhātu thī̀ mị̀ s̄āmārt̄h p̄heā h̄ịm̂ læa mạn thîng ngeā dả læa s̄āmārt̄h t̄hxd xxk mā bn phụ̄̂n p̄hiw kār k̄heīyn nı welā nī̂ krā fịth̒ raya thī̀ yạng khng s̄ạbs̄n kạb dībuk, takạ̀w læa cetmūlpheling khwām h̄māy"chèn takạ̀w" h̄ı̂ ṭhrrmchāti k̄hxng keụ̄xb deīywkạn thī̀ dạngnận raya dins̄x takạ̀w (dins̄x) yạng khng chı̂ mā cnt̄hụng pạccubạn pherāa phụ̄̂n p̄hiw pĕn mạn yeîm chîn h̄̀x nı h̄nạng kæa h̄rụ̄x chîn s̄̀wn lĕk «k̄hxngdī buk berbentuktongkat p̄ĥāphạnp̄hæl d̂wy cheụ̄xk mị̀mī khır rū̂ ẁā pĕn khn ræk thī̀ mī khwām khid thī̀ ca rwm s̄āy s̄ī dả lng nı p̣hāchna thī̀ thả cāk mị̂ tæ̀ nı 1560 k̄hxng dins̄x dậngdeim mā t̄hụng thwīp yurop h̄lạngcāk nận mị̀ nān nả ṣ̄īlṭhrrm læa s̄̀ng xxk pị txb s̄nxng khwām t̂xngkār k̄hxng ṣ̄ilpin; læa nı ṣ̄twrrs̄ʹ thī̀ 17 xāc kl̀āw dị̂ nả pị s̄ū̀ kār dị̂ rạb chı̂ thuk thī̀ nı k̄hṇa deīywkạn p̄hū̂ p̄hlit dins̄x thdlxng kạb s̄āy s̄ī dả nı kār p̄hlit kherụ̄̀xngmụ̄x thī̀ chı̂ nı kār k̄heīyn thī̀ dī k̄hụ̂n bris̄uthṭhi̒ læa s̄kạd dị̂ ng̀āy nả cāk Borrowdale pĕn pêāh̄māy k̄hxng kār k̄hmoy læa nạkkār tlād s̄ī dả thī̀ ca xeāchna nī̂ rạṭ̄hs̄p̣hā xạngkvs̄ʹ p̄h̀ān kḍh̄māy nı 1752 ngeụ̄̀xnk̄hị thī̀ ẁā xāc nả pị k̄hmoy tạds̄in cả khuk h̄rụ̄x nertheṣ̄ pị yạng reụ̄xncả xāṇānikhm tæ̀ nı 1779 nạk khemī khār̒ ldạbb liw Scheele wicạy læa dị̂ k̄ĥx s̄rup ẁā krā fịth̒ mī māk khuṇs̄mbạti thāng khemī thī̀ tæk t̀āng kạn d̂wy takạ̀w krā fịth̒ khār̒bxn bris̄uthṭhi̒ xngkh̒prakxb molekul k̄hxng kār prakwdrākhā s̄udtĥāy nı pī kh.Ṣ̄. 1789 Nạk ṭhrṇīwithyā yexrmạn, xạb rā ḥạm krạm wexr̒ nex r̒ h̄ı̂ krā fịth̒ chụ̄̀x sụ̀ng dị̂ mā cāk p̣hās̄ʹā krīk khả GRAPHEIN sụ̀ng h̄māy t̄hụng kār k̄heīyn dạngnận neụ̄̂xh̄ā k̄hxng dins̄x thæn dībuk thī̀ h̄lāy pī thī̀ p̄h̀ān p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ fịth̒ mum xuts̄āh̄krrm dins̄x thả pherāa mạn pĕn bris̄uthṭhi̒ phxthī̀ ca chı̂ doy mị̀ t̂xng dảnein kār t̀x pị pherāa fịth̒ yurop pĕnrxng p̄hū̂ p̄hlit dins̄x mī thdlxng kạb wiṭhī kār prạbprung s̄ị̂ dins̄x wiṣ̄wkr chāw f̄rạ̀ngṣ̄es̄ ni kholạ s̄-Jacques Contép̄hs̄m krā fịth̒ p̄hng din k̄hụ̂n rūp pĕn thæ̀ng p̄hs̄m læa p̄heā nı teāp̄hing doy kār pelī̀ynpælng xạtrās̄̀wn k̄hxng kærfịt̒ din k̄heā k̆ s̄āmārt̄h thī̀ ca thảh̄ı̂ nả pị s̄ū̀ kār p̄hlit thī̀ tæk t̀āng kạn k̄hxng c̄hed s̄ī dả pĕnk ra bwn kār thī̀ chı̂ cnt̄hụng k̄hṇa nī̂ nı ṣ̄twrrs̄ʹ thī̀ 19 kār p̄hlit dins̄x pĕn ṭhurkic k̄hnād h̄ıỵ̀ krā fịth̒ thī̀ phb nı s̄t̄hān thī̀ h̄lāy h̄æ̀ng rwm t̄hụng sịbīreīy, yexrmnī, læa txn nī̂ ca reīyk ẁā s̄ā ṭhārṇ rạṭ̄h chĕk nı pratheṣ̄ yexrmnī læa cāk nận nı s̄h̄rạṭ̄hxmerikā cảnwn rongngān peid kherụ̄̀xngcạkr kl læa rākhā kār p̄hlit mwl lng læa thī̀ cud reìm t̂n k̄hxng ṣ̄twrrs̄ʹ thī̀ 20 mæ̂ dĕk nạkreīyn chı̂ dins̄x

Views: 107 | Added by: Dwijaya | Tags: NoTag | Rating: 0.0/0
Total comments: 0